تبلیغات
روزایه خوبمون - بی داری

روزایه خوبمون

میشود با هم بودن را به رخ دنیا کشید میشود خط خطی کرد فاصله را... میشود لبریز شد...دﯾـﮕـﺮان ﻣـﯽ ﭘـﺮﺳـﻨـﺪ؛ ﺑـﯿـﺪاری؟ آری ﺑـﯽ"دار"م ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﮔـﺮ "دار"ی داﺷـﺘـﻢ... ﯾـﺎ ﻗـﺎﻟـﯽ زﻧـﺪﮔـﯽ ام را ﺧـﻮدم ﻣـﯽ ﺑـﺎﻓـﺘـﻢ... ﯾـﺎ زﻧـﺪﮔـﯽ ام را ﺑـﻪ "دار" ﻣـﯿـﺎوِﯾـﺨـﺘـﻢ. .. و ﺧـــــــﻼﺻــــ ــــ ــ ـ ﺑـــﯽ" دار" ﺑــــﯽ "دار"م..


[ پنجشنبه 24 اسفند 1391 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات      قـآلبـ